Jak działa Rada Osiedla? Wyjaśnia radny Michał Kucharski

Strona Główna » Jak działa Rada Osiedla? Wyjaśnia radny Michał Kucharski

W kontekście zbliżających się wyborów do rad osiedli przypominamy, czym są te organy i jakie są ich kompetencje. Wyjaśnia nam to naramowicki radny - pan Michał Kucharski:

- Kwestię tę poruszaliśmy już na łamach czasopisma kilkukrotnie. W związku z nowymi wyborami, warto na pewno powtórzyć, jak to wygląda. 

Radę Osiedla Naramowice tworzy aktualnie15 osób: Michał Adamczewski, Paulina Degórska, Elżbieta Grzegorek, Tomasz Klemenczak, Michał Kucharski, Eleonora Mikołajczyk-Winiarska, Maciej Moszyński, Paweł Nowak, Ewa Porada, Jakub Potasznik, Elżbieta Skrzypczyńska, Paweł Sowa, Maciej Stachowiak, Alicja Staniszewska, Anna Wachowska-Kucharska. Radni podejmują uchwały większością głosów, choć trzeba przyznać, że większość uchwał od blisko 8 lat była podejmowana jednogłośnie. Każdy radny może przedstawić projekt uchwały – zgłasza go zwyczajowo co najmniej tydzień przed sesją, choć zdarza się i tak, że zmieniamy program sesji już na posiedzeniu. Harmonogram sesji (zwoływanej co najmniej raz na kwartał, choć w przypadku Naramowic spotykamy się raz w miesiącu) przygotowuje jej Przewodniczący/Przewodnicząca (na Naramowicach to obecnie Paweł Nowak). To on ustala porządek i prowadzi posiedzenie, zaprasza gości na sesję i reprezentuje Radę na zewnątrz. Ma także zastępców w razie nieobecności. Równie ważne jest to, że to przewodniczący Rady odpowiada za podpisywanie protokołów z posiedzeń i uchwał rady. Z kolei uzasadnienie do uchwały zawsze podpisuje jej autor, wnioskodawca. Przewodniczący reprezentuje też radę w Porozumieniu Rad Osiedli.

Drugą nie mniej istotną funkcją jest Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla (na Naramowicach to Anna Wachowska-Kucharska). Odpowiada za organizację prac Rady pomiędzy sesjami, reprezentuje radę na spotkaniach z urzędnikami lub deleguje przedstawicieli. Podpisuje także wszystkie pisma wychodzące od rady, lub też robią to jej zastępczynie. Opracowuje też budżet na podstawie zgłoszonych przez radnych projektów oraz przygotowuje roczne sprawozdania z pracy zarządu. W szczególnych przypadkach może zwołać posiedzenie w sprawie podjęcia opinii w jakiejś sprawie, jeśli czasu na zwołanie Rady Osiedla jest zbyt mało. Niewątpliwie jest to funkcja, która wiąże się z największą liczba obowiązków.

W zakresie budżetu to jego wysokość zmienia się co roku. W ostatnich latach kwota, którą dysponujemy systematycznie rosła i tylko raz spadła. Dziś to ok. 600 tys. zł, wskazywanych na podstawie wysokości wpływów z podatku od nieruchomości i liczby mieszkańców. Dodatkowo jako osiedle peryferyjne raz na 4 lata otrzymujemy nieco ponad 1,3 mln zł na inwestycje infrastrukturalne. Zważywszy, że budowa tylko jednej ul. Drewlańskiej pochłonęła blisko milion zł (wraz z projektem) są to pieniądze dalekie od naszych potrzeb. 

Dodatkowo rozdysponowujemy środki na remonty szkół i przedszkoli oraz dróg i chodników (ale tylko tych, które nie są układem podstawowym, jak Naramowicka, czy Łużycka). 

Rada Osiedla otrzymuje symboliczne diety (kilkadziesiąt złotych miesięcznie), będące umowną rekompensatą poniesionych kosztów. Pewnym obciążeniem jest fakt, że spotkania z urzędnikami odbywają się w godzinach pracy urzędu i jednocześnie pracy większości samych radnych – radni więc muszą godzić obowiązki zawodowe z zaangażowaniem społecznym.

Istotą działalności w radzie jest poczucie odpowiedzialności za otaczający nas fragment świata i ewentualne poczucie satysfakcji z zadbania o nią. Nic tak pozytywnie nie wpływa przecież na człowieka jak poczucie, że jego praca przynosi komuś coś dobrego.