PIT-11 z kwotami wyższymi niż realnie wypłacane pracownikowi

Prawnik radzi » PIT-11 z kwotami wyższymi niż realnie wypłacane pracownikowi

Zastrzeżenie: Informacja prawna udzielona została na podstawie nadesłanego pytania Czytelnika na adres gazeta@tunaramowice.pl. Osoba udzielająca informacji nie bierze odpowiedzialności za błędną informację prawną wynikającą z nieprawdziwych lub niepełnych danych przekazanych przez Czytelnika.

Pytanie Czytelnika:

„Pytanie dotyczy oszustwa w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę. Nieuczciwy pracodawca z polecenia urzędu pracy, zatrudnił mnie na umowę o pracę, jednak po dwóch tygodniach zmienił formę umowy ustnie dwukrotnie. Nie otrzymywałam pieniędzy zgodnie z umową, nie otrzymywałam rozliczenia miesięcznego i nie podpisałam ani razu listy obecności. Otrzymałam jedynie PIT-11 z kwotą wyższą czterokrotnie, z czego wynika, że podatku mam odprowadzić więcej niż w rzeczywistości dostałam pieniędzy. Świadectwo pracy pracodawca sfałszował i udzielił urzędowi pracy nieprawdziwych informacji. Złożyłam skargę do urzędu, jednak urząd nie zrobił w tym kierunku żadnych kroków. Moje pytanie brzmi: jakie kroki prawne mogę  poczynić w tej sytuacji?”.

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pytanie nadesłane na adres gazeta@tunaramowice.pl dot. udzielenia informacji prawnej w zakresie błędów w PIT - 11, poniżej wyjaśniam. Podkreślenia wymaga, iż udzielenie rzetelnej informacji prawnej wymagałoby szczegółowego przeanalizowania stanu faktycznego.

W przypadku wykrycia przez podatnika (pracownika) błędów w PIT – 11, przed złożeniem zeznania rocznego, winien on wystąpić do pracodawcy z wnioskiem z zastrzeżeniami. Na podstawie niniejszego wniosku pracodawca będzie miał możliwość dokonania ewentualnej korekty PIT-11 i przesłania pracownikowi informacji ponownie. Jeśli pracodawca nie będzie chciał udzielić  odpowiedzi na wniosek, pracownik ma dwie możliwości: albo rozliczyć podatek zgodnie ze swoją wiedzą albo na podstawie PIT-11. Bez względu na wariant, który wybierze, w obu wypadkach powinien złożyć wyjaśnienie (wskazać, co się okazało po przeanalizowaniu PIT-11).

Jeżeli kwota widniejąca na PIT -11 jest kwotą, jaką winna Pani otrzymać w ramach umówionego wynagrodzenia, należałoby wystosować do pracodawcy wezwanie do dobrowolnej zapłaty zaległego wynagrodzenia. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, sugerowałabym zgłoszenie naruszenia praw pracowniczych do Państwowej Inspekcji Pracy (Okręgowego Inspektoratu Pracy). Inspekcja może przeprowadzić kontrolę w zakładzie pracy pod kątem wypłacania wynagrodzeń i zażądać wyjaśnień od pracodawcy. Kontrolujący pracodawcę inspektor może nakazać pracodawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi.

W art. 94 pkt 5 kodeksu pracy wskazano obowiązek pracodawcy terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia. Niewypłacenie nawet części wynagrodzenia stanowi naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego. W razie niewypłacenia przez pracodawcę wynagrodzenia w ustalonym terminie pracownikowi przysługuje roszczenie o odsetki z tytułu opóźnienia. Ponadto pracownik może wysunąć roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki w zapłacie wynagrodzenia. Pracownik może dochodzić od pracodawcy niewypłaconego wynagrodzenia przed sądem pracy. Warto nadmienić, iż zgodnie z art. 282 § 1 pkt 1 kodeksu pracy, niewypłacenie wynagrodzenia w terminie oraz jego bezpodstawne obniżenie, a także dokonanie bezpodstawnych potrąceń, stanowią wykroczenia przeciwko prawom pracownika.