Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony, zawartej w grudniu 2015 r. a okres wypowiedzenia

Prawnik radzi » Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony, zawartej w grudniu 2015 r. a okres wypowiedzenia

Czytelniczka ma wątpliwości, czy w sposób właściwy rozwiązano z nią umowę o pracę na czas określony, zawartą w grudniu 2015 r. Szczegółowa odpowiedź została wysłana, a w naszej rubryce prezentujemy omówienie zagadnienia, dotyczącego wypowiedzenia umowy.

Odpowiada mec. Mariola Adamska:

Prawidłowe wyliczenie okresu wypowiedzenia uzależnione jest od zapisów umowy o pracę na czas określony zawartej w grudniu 2015 r. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1220) uchyliła  bowiem z dniem 22 lutego 2016 r. art. 33 kodeksu pracy. Dotychczasowy art. 33 kodeksu pracy (k.p.) dopuszczał możliwość rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na czas określony, jeżeli została zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz strony przewidziały w umowie możliwość zastosowania takiego trybu zakończenia współpracy.

Kluczowe są przepisy przejściowe zawarte w ustawie nowelizacyjnej. Zgodnie z art. 14 ust. 1 tej ustawy do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie omawianej noweli, które przed tym dniem zostały wypowiedziane, stosuje się przepisy dotychczasowe. Przede wszystkim chodzi tu właśnie o uchylony art. 33 k.p. Przepisy dotychczasowe znajdą też zastosowanie do umów zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, które będą trwać w dniu wejścia w życie nowelizacji z dnia 25 czerwca 2015 r. (art. 14 ust. 2). Jeśli jednak umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i przewidziano w niej możliwość jej rozwiązania za wypowiedzeniem, z której to możliwości żadna ze stron nie skorzystała do dnia wejścia w życie noweli, wypowiedzenie jej po tej dacie będzie oznaczać konieczność zastosowania okresu wypowiedzenia zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 36 k.p.

Zgodnie z art.  36 §  1k.p., okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Warto pamiętać, iż dla umowy trwającej w dniu wejścia nowych przepisów, dla celów wyliczenia okresu wypowiedzenia, liczony będzie staż pracy od dnia 22 lutego 2016 r.

 

http://mariolaadamska.pl/