Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla w 2018 roku

Strona Główna » Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla w 2018 roku

 • Nowa sala przedszkolna
  Nowa sala przedszkolna
 • Festyn Rady Osiedla
  Festyn Rady Osiedla
 • "Dom Sarmacki"
  "Dom Sarmacki"
 • Ulica Rubież
  Ulica Rubież
 • Akcja "Sprzątanie Świata"
  Akcja "Sprzątanie Świata"

 

W 2018 roku Rada i Zarząd Osiedla Naramowice podejmowały następujące działania:

- przyjęliśmy wnioski od mieszkańców, przeprowadziliśmy rozmowy z mieszkańcami i podejmowaliśmy interwencje w sprawach dot. Osiedla;

- radne E. Skrzypczyńska, A. Wachowska-Kucharska zaangażowały się w pomoc mieszkańcom wysiedlanym w związku z budową tramwaju, uczestniczyły w negocjacjach z Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i prezydentem Miasta, a także pracach, powstałego w 2016 roku, Zespołu ds. mieszkańców okolic ul. Sarmackiej w rozwiązywaniu problemów lokalowych; 

- radna A. Wachowska-Kucharska zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Komisariatu Policji Poznań Północ i Strażą Miejską w sprawie włamań na osiedlu, radne: E. Skrzypczyńska, A. Wachowska-Kucharska i radny M. Stachowiak podjęli interwencję w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych ws. remontu budynku komunalnego przy ul. Naramowickiej 144a - dokonano zabezpieczeń dachu, aktualnie jest przygotowany projekt remontu;

-  zwracaliśmy się z wnioskami i pismami do wydziałów i jednostek miejskich z prośbą o    interwencję w sprawach dotyczących osiedla (były to głównie problemy komunikacyjne i drogowe), aby polepszyć życie mieszkańców osiedla oraz  utrzymać porządek. W sprawie bezpieczeństwa przy ul. Jasna Rola w spotkaniu z mieszkańcami i Policją uczestniczyli: radni: Paweł Nowak, Maciej Stachowiak, radne E. Skrzypczyńska, A. Wachowska-Kucharska. W sprawie służebności gruntowej przy ul. Błażeja zaprosiliśmy na sesję RO mieszkańców;

 - odbywaliśmy liczne spotkania z wydziałami i miejskimi jednostkami w sprawach dot. Osiedla oraz nawiązywaliśmy kontakt z radnymi Miasta, np. w sprawie wniesienia przez nich poprawki do budżetu M. Poznania, dotyczącej środków na budowę placu zabaw przy ul. Sycylijskiej oraz kanalizacji na wschodzie Naramowic. W spotkaniu brali udział radni: Jakub Potasznik, Michał Kucharski, M. Moszyński, radne: E. Skrzypczyńska, A. Wachowska-Kucharska;

- radne E. Skrzypczyńska, A. Wachowska-Kucharska, odbyły spotkania z Aquanetem w sprawie budowy kanalizacji dla SP nr 48, Przedszkola nr 16 Pszczółki i najemców okolicznych posesji. Kanalizacja w budowie, zakończenie przewidziane na czerwiec 2019 roku;

- radni Maciej Moszyński, Michał Kucharski zgłaszali m.in. sprawy nielegalnych reklam w pasach drogowych, zalegających śmieci, samochodów rozjeżdżających nadwarciańskie łąki;

- zorganizowaliśmy akcję sprzątania Naramowic (radne E. Skrzypczyńska, E. Winiarska, A. Wachowska-Kucharska, radni: M. Kucharski, P. Sowa);

- braliśmy udział w spotkaniach Zespołu ds. Rezerwatu Żurawiniec. Uczestniczyli w nich: radne: E. Skrzypczyńska, E. Winiarska, A. Wachowska-Kucharska, radny M. Kucharski;

- poparliśmy działania Koalicji Antysmogowej „Bye Bye smog”;

- braliśmy udział w spotkaniach z miejskimi jednostkami w zakresie zadań przekazanych do realizacji Zarządowi Dróg Miejskich i Zarządowi Zieleni (radne: E. Skrzypczyńska, E. Winiarska, A. Wachowska-Kucharska, radni: M. Adamczewski, M. Moszyński, M. Kucharski, P. Nowak, P. Sowa, M. Stachowiak, A. Staniszewska);

- na naszą prośbę odbyły się spotkania oraz wizja lokalna w terenie z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich w sprawie ulic, chodników, ścieżek rowerowych, wyniesionego skrzyżowania oraz z przedstawicielami Poznańskich Inwestycji Miejskich w sprawie Tramwaju na Naramowice (w spotkaniu brali udział: M. Moszyński, E. Skrzypczyńska, P. Sowa, E. Winiarska, A. Wachowska-Kucharska); 

- pozytywnie opiniowaliśmy zbycie działek na rzecz najemców w rejonie ul. Sarmackiej;

- wnosiliśmy uwagi, przygotowane przez radnych: M. Kucharskiego, P. Nowaka i M. Moszyńskiego do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przede wszystkim w obronie terenów zielonych;  

- podejmowaliśmy działania na rzecz poprawy infrastruktury oświatowej na terenie Osiedla; radne E. Skrzypczyńska i A. Wachowska-Kucharska oraz radni: P. Nowak, M. Stachowiak zabiegali o rozbudowę szkół i przedszkoli. Kończy się rozbudowa SP 48 przy ul. Sarmackiej, zakończono rozbudowę Przedszkola nr 16 „Pszczółki” przy ul. Saramckiej; 

- działaliśmy wspólnie ze stowarzyszeniami z terenu Osiedla, m. in. Stowarzyszeniem „Jasna Rola”, Stowarzyszeniem  „Sarmacka”, „Edukacja dla Naramowic”, „Potrafię Więcej”, Stowarzyszeniem Historyczno-Fortyfikacyjnym „Grupa Forteczna”- tu udało się pomóc w pozyskaniu na cele kulturalne i edukacyjne schronu przy ul. Abrahama, do czego przyczyniły się radne: E. Skrzypczyńska, A. Wachowska-Kucharska, radny M. Stachowiak;

- współpracowaliśmy z Administracją os. Łokietka, Spółdzielnią Naramowicką, Strażą Miejską, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym;

- wydawaliśmy opinie i zgłaszaliśmy uwagi do dokumentacji projektowej, dot.: projektu „Nowa Stoińskiego”, projektu budowy przyłączy telekomunikacyjnych na terenie osiedla Wilczy Młyn, programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją zagospodarowania Fortu IVa, projektu zagospodarowania placu zabaw przy ul. Sycylisjkiej, zaopiniowania projektu odwodnienia pobocza gruntowego ul. Naramowickiej na odcinku od ul. Boranta do stacji rowerowej o długości ok. 90 mb, ponadto zaopiniowaliśmy projekt rozbudowy ul. Karpia w rejonie ulicy klasy L (bez nazwy) przy posesji Karpia nr 17 i 22,  

- na wniosek, który złożyliśmy w konkursie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych miasta („konkurs grantowy”) uzyskaliśmy kwotę 500 tys. zł - na budowę chodnika w ul. Naramowickiej wraz z drogą dla rowerów, po stronie wschodniej, na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Rubież;

- współpracowaliśmy z placówkami oświatowymi – dzieciom z naramowickich szkół zapewniono dodatkowe zajęcia wspomagające: „Korki na Naramowicach” z inicjatywy radnej A. Wachowskiej-Kucharskiej, a także finansowanie (dzięki Radzie Osiedla) półkolonii letnich (kontynuacja pomysłu A. Wachowskiej-Kucharskiej); 

- na wniosek radnej E. Skrzypczyńskiej jest działka i  projekt na budowę placu zabaw przy ul. Sycylijskiej, realizacja w 2019 roku z poprawki do budżetu Miasta w kwocie 250 tys.;

- na wniosek radnej A. Wachowskiej-Kucharskiej, w porozumieniu z panią dyrektor SP nr 60 Mariolą Głuszczak oraz stowarzyszeniem „Potrafię więcej” zabiegamy o przekazanie na budowę placu zabaw części terenu należącego do szkoły;  

- integrowaliśmy lokalną wspólnotę m.in. podczas sfinansowanego przez RO Naramowice czerwcowego pikniku rodzinnego przy ul. Łużyckiej, który zorganizowały radne E. Skrzypczyńska, A. Wachowska-Kucharska oraz podczas corocznego festynu Naramowickie Pożegnanie Lata, który w tym roku odbył się w SP nr 60 z inicjatywy radnych: E. Skrzypczyńskiej, A. Wachowskiej-Kucharskiej, radnych: P. Nowaka, M. Stachowiaka, z zaangażowaniem kadry pedagogicznej i administracyjnej szkoły

- radne E. Skrzypczyńska, A. Wachowska-Kucharska współorganizowały w ramach Festiwalu Malta i Nocy Muzeów wydarzenie kulturalne „Dom Sarmacki Mini Muzeum” przy ul. Lotaryńskiej 6 na Naramowicach;

- zrealizowaliśmy już projekty do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego: wybieg dla psów na skraju Rezerwatu Żurawiniec (autor: M. Kucharski), Park za Netto (autor: E. Winiarska), Kino Letnie oraz wakacyjne Warsztaty Artystyczne dla dzieci (autor: A.Wachowska-Kucharska);

- A. Wachowska-Kucharska złożyła wraz z Parkiem Rekreacyjno-Sportowym fairPlayce projekt, dzięki któremu 100 mieszkanek i mieszkańców Naramowic, Umultowa, Moraska-Radojewa (a ponadto dzieci) mogło wziąć udział w bezpłatnych warsztatach tanecznych pod okiem najlepszych pedagogów z całego świata;

- przygotowaliśmy projekt budżetu na 2019 rok;

- W celu podtrzymywania stałej więzi z mieszkańcami wykupiliśmy miejsce w gazecie „Tu Naramowice” na zamieszczanie artykułów dotyczących Osiedla.

Bardzo dobra wiadomość! Są środki w wysokości 1 930 500, 00 na budowę ulicy Rubież i Bolka - zostały one zagwarantowane w budżecie na rok 2019 z poprawki radnych Lewicy. To wielka szkoda dla naszej lokalnej społeczności, że będzie brakować silnego głosu tego klubu w obecnej kadencji, ponieważ wszystkie środki gwarantowane na poszczególne inwestycje z budżetu Miasta na Naramowicach pochodziły wyłącznie z poprawek wnoszonych przez radnych Lewicy w Radzie Miasta Poznania. W konsultacjach z klubem radnych Lewicy uczestniczyli radni: M. Moszyński, J. Potasznik i radna A. Wachowska-Kucharska

Nie są to wszystkie działania, jest ich wiele więcej. Zapraszamy do współpracy! 

 Przewodnicząca Zarządu RO Naramowice

Anna Wachowska-Kucharska

Elżbieta Skrzypczyńska

Z-ca przewodniczącej zarządu RO Naramowice