Weszły nowe przepisy dot. odbioru odpadów na terenie Aglomeracji Poznańskiej

Strona Główna » Weszły nowe przepisy dot. odbioru odpadów na terenie Aglomeracji Poznańskiej

W związku z ogłoszeniem nowego przetargu, a także wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów od 1 stycznia 2018r. zmienią się obowiązujące przepisy dotyczące systemu gospodarowania odpadami na terenie gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. 

Pierwszą istotną zmianą jest wycofanie się z konieczności oklejania worków kodami kreskowymi, które dotychczas należało umieścić na workach z tworzywami sztucznymi, makulaturą, szkłem i odpadami zielonymi.

Kolejna zmiana dotyczyć będzie również odbioru tzw. odpadów problemowych tj. zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t, które z obszarów zabudowy wielorodzinnej będą odbierane przez Związek 12 razy w ciągu roku, natomiast z obszaru zabudowy jednorodzinnej będą odbierane przez Związek 2 razy w ciągu roku. Ważne jest, że odbiór odpadów z zabudowy jednorodzinnej będzie następował bez konieczności uprzedniego zgłaszania, tj. zgodnie z ustalonym harmonogramem. Od przyszłego roku odbiór problemowych przez Związek będzie odbywać się również na terenie rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych z częstotliwością raz na pół roku.

Od stycznia przyszłego roku powstanie także obowiązek segregowania odpadów biodegradowalnych: resztki żywności (bez mięsa), obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie oraz trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych będą musiały być gromadzone i odbierane w dodatkowym, specjalnym pojemniku. Obowiązek zakupu pojemników na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach nieruchomości, którzy deklarują selektywną zbiórkę jak i nieselektywną zbiórkę. Związek nie będzie zapewniał pojemników w ramach wnoszonej opłaty wynikającej ze składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów. Dodać należy, że mieszkańcy domów jednorodzinnych będą mogli do tych samych pojemników wrzucać również odpady zielone, natomiast w zabudowie wielomieszkaniowej podstawione powinny być pojemniki zarówno na odpady biodegradowalne, jak i odpady zielone. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany także do czyszczenia i dezynfekcji pojemników na odpady ulegające biodegradacji, a w przypadku ich zniszczenia uniemożliwiającego odbiór odpadów do ich wymiany. Odbiór odpadów z ww. pojemników będzie następował po ich oznakowaniu naklejką oraz chipem przez Wykonawcę. 

Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej:

 

• odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić w pojemnikach o pojemności 120 l do 240 l.
Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej:
• odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić w pojemnikach o pojemności od 120 l do 1 100 l, z zastrzeżeniem, że do gromadzenia odpadów zielonych należy stosować pojemniki o pojemności 120 l do 33 000l. 
Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
• odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić w pojemnikach o pojemności 120 l do 1 100 l, natomiast na terenie rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych należy gromadzić w pojemnikach o pojemności od 240 l do 1 100 l, z zastrzeżeniem, że do gromadzenia odpadów zielonych należy stosować pojemniki o poj. od 240 l do 33 000 l. 
Pojemnik do gromadzenia odpadów BIO powinien spełniać pewne wymagania, takie jak: odpowiadać polskim normom EN 840-1, E-840-2, E840-3, posiadać atest PZH o braku negatywnego wpływu na użytkowanie, pojemność 120 l do 240 l, być w kolorze brązowym, wykonany z tworzywa HD-PE, odpornego na działanie promieniowania UV, niskich i wysokich temperatur, uszkodzenia mechaniczne, itp., posiadać zintegrowane drugie dno w postaci kratki – rusztu trwale złączonego z pojemnikiem w celu odsączenia odcieku z pojemnika; ruszt powinien być uchylny, 
a elementy mocowania rusztu nie powinny wymagać interwencji użytkowników ani obsługi podczas normalnej eksploatacji, jak również mycia pojemników. Ruszt musi być tak zamocowany, aby nie wypadł przy wysypywaniu ani myciu, a jednocześnie jego wychylenie ma umożliwić umycie spondej części rusztu.

Ruszt musi posiadać minimum 4 nóżki opierające się o dno pojemnika,
• posiadać otwory wentylacyjne po bokach (o średnicy nie mniejszej niż 4 mm i nie większej niż 6 mm) równomiernie na całej powierzchni z wyłączeniem misy odciekowej,  
• umożliwiać poprzez swoją konstrukcję ich opróżnianie przy użyciu grzebieniowego, obrotowego, bramowego lub hakowego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów,
• wyglądać estetycznie, być trwale zamykany i czytelnie oznakowany,
• zapewnić możliwość montażu naklejki oraz transpondera (chipa), 
• posiadać koła z pełną oponą gumową, osadzone na stalowej osi,
• być domykany (posiadać odpowiednią klapę) w celu zabezpieczenia przed dostępem 
do wód opadowych,
• klapa powinna posiadać dystanse umożliwiające wentylowanie zawartości. 


Rekomenduje się wykorzystanie pojemników z rusztem, dedykowanych do gromadzenia odpadów BIO, które dzięki systemowi napowietrzania i parowania odcieków pozwalają uniknąć zagniwania odpadów, a tym samym ograniczają powstawanie ewentualnych odorów. 
Podkreślić należy, że zmieni się również częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych, które odbierane będą przez cały rok, a w okresie od wiosny do jesieni z większą częstotliwością. Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej odbiór tych odpadów odbywać się będzie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada nie rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast od 1 grudnia do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

 
W zabudowie wielorodzinnej i zabudowie śródmiejskiej odbiór odpadów ulegających biodegradacji (odpadów BIO) odbywać się będzie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w okresie 
od 15 maja do 15 września oraz nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od 16 września do 14 maja.

 
W przypadku odpadów zielonych odbiór będzie się odbywać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, z zastrzeżeniem limitowania wskazanego w prawie miejscowym. Na terenie rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych odbiór odpadów ulegających biodegradacji, (odpadów BIO) będzie prowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada z częstotliwością - nie rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast odbiór odpadów zielonych będzie prowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada z częstotliwością - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Od nowego roku Związek Międzygminny nadal będzie zapewniał i dostarczał pojemniki lub worki (w zależności od rodzaju zabudowy) na pozostałe odpady, tj. zmieszane odpady komunalne oraz odpady zbierane selektywnie (metale i tworzywa sztuczne, makulatura i szkło).
Dodatkowo Wykonawca od 1 stycznia 2018 roku zobowiązany będzie do okresowego czyszczenia pozostałych pojemników (nie rzadziej niż raz w roku), z wyjątkiem pojemników na odpady ulegające biodegradacji, do których postawienia nie jest zobowiązany. Pojemniki będą poddawane myciu 
i dezynfekcji, a także konserwacji i wymianie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia. Właściciel nieruchomości zobligowany jest także utrzymywać dostarczone przez Wykonawcę pojemniki 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.